संहिता ज्योतिषं नाम तत्कार्तस्ननर्यो नाम संहिता इति । ज्योतिषशास्त्रस्य सर्वे विषयाः .यस्मिन् शास्त्रे विचार्यते तद् संहिता इति